Scroll naar de top van de pagina

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over de manier waarop Insiders Online BV en Plaece beide behorende bij Insiders Holding (hierna te noemen ‘Insiders’) omgaat met de (persoons)gegevens die u aan Insiders verstrekt. Insiders is een internetbureau, gespecialiseerd in destinatiemarketing. Hieronder vindt u welke partij de verantwoordelijke is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring staat welke persoonsgegevens worden verzameld van u als organisatie en van de eindgebruikers van de dienstverlening die Insiders verricht uit uw naam, voortvloeiende uit de opdrachten en overeenkomsten die u sluit met Insiders als online dienstverlener voor uw organisatie. Tevens wordt verklaard voor welke doeleinden deze persoonsgegevens verzameld worden.

Daarnaast leest u hoe lang uw (persoons)gegevens bewaard worden, welke rechten u in dit verband heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Daarnaast leest u hoe we omgaan met persoonsgegevens die niet direct op uw eigen organisatie, maar op de eindgebruikers van uw website en webapplicaties betrekking hebben. U bent van deze laatste categorie persoonsgegevens zelf de verwerkersverantwoordelijke. U kunt deze informatie gebruiken in uw eigen communicatie omtrent de AVG, om uw contacten te informeren.

Wie is de verantwoordelijke?

De verantwoordelijke in de zin van de AVG is de partij die de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt. In dit geval is dat Insiders voor de gegevens die we als bedrijf van uw organisatie en contactpersonen vastleggen. In het geval van de eindgebruikers van de websites en webapplicaties die persoonsgegevens bevatten uit naam van uw organisatie, bent u zelf verwerkersverantwoordelijk. Insiders is in dat laatste geval de verwerker. Bij het verwerken van persoonsgegevens van uw eindgebruikers maakt Insiders gebruik van derden die uw gegevens verwerken ten behoeve van de dienstverlening aan u. Met deze derden heeft Insiders een bewerkersovereenkomst gesloten waarmee wordt gewaarborgd dat aan de verplichtingen in de zin van de AVG is voldaan.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Ten behoeve van de uitvoering van de door u verstrekte opdracht, zult u verscheidene persoonsgegevens aan Insiders verstrekken. Afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik wenst te maken, kunnen de volgende (persoons)gegevens door Insiders verwerkt worden:

 • naam-, adres- en woonplaatsgegevens;
 • titel;
 • geslacht;
 • postbus- en/of andere vestigingsgegevens;
 • (mobiele) telefoonnummer(s);
 • faxnummer(s);
 • geboortedatum;
 • e-mailadres(sen);
 • kamer van koophandel nummer(s);
 • gebruikersnaam en wachtwoord voor Insiders;
 • IP-adres van het apparaat waarmee u inlogt in of gebruikt maakt van Insiders;
 • facturatiegegevens;
 • inhoudelijke content zoals foto’s, filmpjes en teksten die de ondernemers, organisaties en consumenten zelf plaatsen in uw database of het Open Data Platform of website (user generated content);
 • persoonlijke profielinformatie m.b.t. interesses in onderwerpen gerelateerd aan toeristische bestemmingen en/of vrijetijdsbesteding dan wel persoonlijke profielinformatie die rechtmatig is verkregen dan wel is verstrekt door leden van uw organisatie voortkomende uit een CRM- of vergelijkbaar systeem. 
 • statistische informatie over onlinegedrag op websites en webapplicaties, zoals het aantal bekeken pagina’s, de customer journey (klikpaden), gegeven reviews, likes, favorieten, zoekwoorden ingegeven in de zoekfuncties van de website of applicatie.
 • gegevens van interesses en lidmaatschap van social communities op socialmedia-platformen door middel van het volgen, ontvolgen, zenden van uitnodigingen passend bij het karakter van het (social)mediaplatform zoals LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp en vergelijkbare (social)mediaplatform, conform de gebruiksrichtlijnen van de betreffende platformen.
 • boekingsgegevens en -historie in geval van online boekingen via diensten van Insiders.

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt (van u)?

Insiders verwerkt persoonsgegevens van u en uw organisatie voor de volgende doeleinden:

 • voor het verlenen van diensten waartoe u aan Insiders opdracht heeft gegeven naar eindgebruikers van de diensten zoals consumenten die zich inschrijven voor een nieuwsbrief of persoonsgegevens achterlaten voor het ontvangen van informatie via uw website;
 • voor het weergeven van locatie-, organisatie-, profiel- en contactgegevens op de website op openbare en afgesloten delen conform de overeengekomen inrichting van uw online platform dat door Insiders wordt geleverd. Denk hierbij aan gegevens van een restaurant en contactgegevens voor weergave op een toeristische website. Ook is het mogelijk dat met u overeen is gekomen dat er profiel- of persoonsgegevens op ledenoverzicht en/of pagina’s van personen online wordt weergegeven al dan niet bereikbaar via een wachtwoord, om gebruikers van uw website in staat te stellen met elkaar in contact te komen of zelf informatie in te zien en/of online te plaatsen;
 • voor het versturen van digitale nieuwsbrieven aan u en aan collega’s in uw organisatie, bijvoorbeeld de Plaece Updates of uitnodigingen voor bijeenkomsten voor het versturen van gepersonaliseerde berichten die aansluiten bij uw situatie, interesses en/of de situatie van uw onderneming;
 • voor het versturen van informatie over nieuwe producten of diensten van Insiders;
 • om de wijze waarop en mate waarin u gebruik maakt van de diensten van Insiders bij te houden en aan de hand van dit gebruik diensten van Insiders te onderhouden en te verbeteren;
 • voor het versturen van uitnodigingen voor (vaktechnische) bijeenkomsten zoals seminars, het bijwonen van informatiebijeenkomsten en workshops georganiseerd door Insiders en daarmee vergelijkbare bijeenkomsten.
 • voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt (naar eindgebruikers van uw online platform)?
 • voor het versturen van berichten op uw verzoek uit uw naam aan eindgebruikers van uw website, webapplicatie of contactenbestand doordat u gebruik maakt van nieuwsbriefsoftware die door Insiders wordt geleverd;
 • voor het tonen van persoonlijke profielinformatie m.b.t. interesses in onderwerpen gerelateerd aan toeristische bestemmingen en/of vrijetijdsbesteding dan wel persoonlijke profielinformatie die rechtmatig is verkregen dan wel is verstrekt door leden van uw organisatie voortkomende uit een CRM- of vergelijkbaar systeem;
 • voor het analyseren van statistische informatie over online gedrag op websites en webapplicaties, zoals het aantal bekeken pagina’s, de customer journey (klikpaden), gegeven reviews, likes, favorieten, zoekwoorden ingegeven in de zoekfuncties van de website of applicatie ten behoeve van benchmarks en rapportages;
 • voor het volgen, ontvolgen, zenden van uitnodigingen passend bij het karakter van het (social)mediaplatform zoals LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp en vergelijkbare (social)mediaplatform, conform de gebruiksrichtlijnen van de betreffende platformen in het kader van de met Insiders overeengekomen dienstverlening bijvoorbeeld online activatie van een bepaalde doelgroep.
 • voor het voeren van online campagnes afgestemd op de persoonlijke interesses en profielen van de eindgebruikers/consumenten, passend binnen de AVG;
 • voor het ondersteunen van online dialoog- en chatfuncties die gekoppeld kunnen zijn aan uw website of webapplicatie overeenkomstig de daarvoor overeengekomen inrichting.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden zolang bewaard als strikt noodzakelijk nodig is voor het voldoen aan de overeengekomen dienstverlening zoals gesloten met de verwerkersverantwoordelijken. Na het beëindigen van de overeenkomst worden alle gegevens vernietigd. Zodra een eindgebruiker, de opdrachtgever of andere rechthebbende tussentijds verzoekt om verwijdering van de persoonsgegevens dan gebeurt dit zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen de daarvoor gelden wettelijke termijnen gesteld volgens de AVG.

Beveiliging

Insiders hanteert verschillende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de door u verstrekte gegevens en de gegevens voortkomende uit onze dienstverleningsovereenkomst als online dienstverlener. Er vindt geen doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie plaats. Insiders bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is. Dit is anders indien wij op grond van wet- en regelgeving genoodzaakt zijn uw gegevens langer te bewaren. Wanneer wij uw gegevens niet langer nodig hebben zullen wij deze op een veilige manier vernietigen of geanonimiseerd bewaren.

E-mail

Indien u nog gebruikt maakt van de emailservices van Insiders, dan informeren wij u bij deze dat de mailafhandeling wordt verricht door Rackspace, een mailhosting- en serviceprovider gevestigd in de Verenigde Staten. Met Rackspace is een verwerkersovereenkomst afgesloten conform de daarvoor geldende richtlijnen voortvloeiende uit de AVG met betrekking tot onze dienstverlening via derden. Emailservices van Insiders zijn formeel per 01-04-2021 komen te vervallen.

Cookies

Insiders verzamelt zelf geen (persoons)gegevens door middel van het plaatsen van cookies op de eigen website. U dient zelf zorg te dragen voor een passende cookiemelding op uw website. Insiders verstrekt daarvoor een voorbeeld cookiemelding en na akkoord plaats Insiders deze cookiemelding op uw website als online dienstverlener.

Uw rechten

Op uw verzoek verstrekt Insiders graag een overzicht van de persoonsgegevens die zij van u verwerkt. Op uw verzoek past Insiders deze gegevens aan of verwijdert zij deze uit haar bestanden. Indien u niet langer gepersonaliseerde nieuwsberichten wenst te ontvangen of niet langer op de hoogte gehouden wilt worden over bijeenkomsten, nieuwe producten etc., kunt u te allen tijde aangeven dat u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, waarna de toezending ervan zal worden stopgezet. Het betreffende bericht vermeldt de methode waarop u dat kan bewerkstelligen. Berichtgeving die noodzakelijk is voor de dienstverlening van Insiders (bijvoorbeeld een bericht waarin u wordt geattendeerd op het feit dat u zaken moet aanpassen/veranderen) kunt u logischerwijs niet stopzetten.

Wijzigingen

Indien de stand van de techniek of wijziging van wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft, is Insiders gerechtigd dit privacy statement aan te passen. De meest recente versie van dit privacy statement kan op de website van Insiders geraadpleegd worden.

Contact

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of inzicht willen hebben in uw gegevens dan wel deze willen verwijderen of aanpassen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Insiders of bel +31 (0)73 6841590.